CHEM 584

NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ          (3+0) 3          7 AKTS

Nanobilim ve nanoteknoloji ile ilgili temel bilgiler, nanoölçekli malzemeler ve uygulamaları.